Tags: thuốc trợ tim

Cordarone được chỉ định điều trị các rối loạn nhịp nặng, không đáp ứng với các điều trị khác hoặc khi không thể sử dụng các điều trị khác.
 
 
ĐỐI TÁC